Видавничий договір

Мабуть, кожний молодий автор мріє підписати з видавництвом договір та отримати гонорар, але справа ця дуже делікатна, бо великі видавництва з певним упередженням відносяться до початківців і інколи отримати від них “добро” вкрай складно. 

 

Ми зацікавлені у тому,

щоб було більше якісних книг

і готові видавати їх за власний кошт

 

Але за однієї умови – якщо Ви обґрунтуєте комерційну привабливість твору, заповнивши форму нижче:

 


1. Видавничі договори поділяються на:

– видавничий договір на літературні твори;

– видавничий договір на твори образотворчого мистецтва;

– видавничий договір на музичні твори;

– договори на видання творів у перекладі та ін.

Предметом видавничого договору можуть бути твори в галузі науки, літератури, музики, образотворчого мистецтва, тобто будь-які твори, які допускають можливість їх відтворення і тиражування видавничими засобами (друкарським або іншим способом).

2. Видавничим є договір, на підставі якого автор чи його правонаступник передає або зобов’язується передати видавництву твір наукової чи літературної творчості, а видавництво бере на себе зобов’язання цей твір опублікувати, тобто випустити у світ.

Випуском твору у світ або опублікуванням визнається випуск в обіг примірників твору чи фонограми або відеограми за згодою автора або іншої особи, яким належить авторське право та суміжні права, у кількості, що задовольняє розумні потреби публіки, шляхом продажу, здачі в найм, публічного прокату або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником твору або фонограми. Під опублікуванням розуміється також надання доступу до твору чи фонограми через електронні системи інформації. Об’єктом видавничого договору є продукт творчої діяльності автора — твори науки, літератури чи мистецтва, виражені в об’єктивній формі, яка дає можливість відтворювати твір і розмножувати його, тобто випускати у світ. Як уже зазначалося, об’єктом видавничого Договору може бути як готовий твір, так і твір, який автор ще тільки зобов’язується створити і передати видавництву. Це можуть бути твори художні, наукові, суспільно-публіцистичні, навчальні тощо, твори образотворчого мистецтва — оригінали, ескізи, ескізи-макети; музичні твори — ноти у формі клавіру, партитури тощо.

3. Зміст видавничого договору становлять права та обов’язки сторін. Передусім видавничий договір має містити поштові адреси сторін, у ньому визначається місцезнаходження видавництва, особа, яка представляє його і діє на підставі статуту чи іншого документа, що робить цю особу уповноваженою. Зазначається повне прізвище, ім’я та по батькові автора чи його правонаступника та їх точна адреса.

У договорі обов’язково має бути зазначено місце і дата його укладення.

Далі в договорі чітко визначається його об’єкт — твір і наводиться його попередньо погоджена назва. Назва твору може уточнюватися у процесі роботи над твором.

Автор зобов’язаний передати твір в обсязі та за структурою, що визначені завданням видавництва, яке додається до видавничого договору і є його невід’ємною частиною. Завдання формулює видавництво, воно вважається прийнятим автором з моменту його письмової згоди на це.

4. У договорі автор має однозначно підтвердити належність саме йому авторського права і те, що він не зробив щодо нього ніяких розпоряджень, які б суперечили чинному законодавству чи умовам договору. Таке застереження має стосуватися також усякого іншого матеріалу, що використовується у творі. Якщо автор пропонує ілюстративний матеріал, який йому не належить, він має застерегти про це видавництво.

5. Крім того, автор може передати видавництву на час дії основного права ще й додаткові права:

1) право попередньої публікації чи пізнішого передруку повністю або частково, в тому числі в газетах або часописах;

2) право перекладу іншими мовами;

3) право надання ліцензій на україномовні видання в інших країнах;

4) право на видання мікрокопій;

5) право на інші форми розмноження, у тому числі фотомеханічним чи подібним до нього способом (наприклад фотокопіюванням);

6) право запису чи знімання на апаратурі для пізнішого повторення у зображенні чи звуку, як і право розмноження та відтворення таких записів;

7) право надання ліцензій на реалізацію вищезазначених прав.

Стосовно обов’язків видавництва, протягом 6 тижнів від подання автором усього твору видавництво зобов’язане розглянути рукопис і постановити рішення про його прийняття, необхідність доопрацювання чи відхилення, про що повідомляє автора.

Протягом встановленого у договорі строку видавництво повинно видати твір. При цьому воно бере на себе всю організацію, матеріально-технічні, фінансові та інші витрати щодо підготовки рукопису до друку, виготовлення і розповсюдження тиражу. Видавництво здійснює також художнє та технічне оформлення, встановлює розміри тиражу, термін випуску, порядок розповсюдження Строк видання твору — 6 місяців від дати прийняття рукопису.

Видавництво виплачує автору гонорар у встановленому договором розмірі протягом місяця після виготовлення тиражу.

Видавництво зобов’язане при виданні твору додавати знак © відповідно до Закону про авторське право.